غرفه نمایشگاهی

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی
دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی غرفه های نمایشگاهی ریالی و ارزی

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت خط سبز معماری

 

دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدمات جانبی آن بر حسب ارزي و ریالی

 

نمایش کالا یا برند یا نام ایرانی توسط واحد هاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهره برداري و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدي صنفی داراي پروانه صنفی تولیدي، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي تولید و ارائه میشوند، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است.
 نمایش کالا با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترك کشورهاي خارجی معرفی میشود مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است.
(ارائه گواهی ثبت برند یا تحت لیسانس یا محصول مشترك هنگام ارائه سایر مدارك الزامی است).
نمایش کالا با برند خارجیکه بر اساس سرمایه گذاري مشترك شرکتهاي ایرانی و خارجی که در ایران تولید و داراي مجوز از وزارت امور اقتصادي و داراي مصوبه هیات وزیران است، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است. (در صورت نداشتن هر یک از دو مورد مذکور به صورت %100 ارزي محاسبه میشود).
معرفی خلاقیتهاي فنی، نرم افزاري(اتوماسیون) در صورت عدم تبلیغ برند یا شرکت خارجی (به صورت پوستر، بروشور، کالا و…) مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است.
مشارکت اتاقهاي بازرگانی ایران و سایر کشورها، صرفاً بدون ارائه کالا، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است.
مشارکت شرکتهاي عرضه کننده خدمات مشاورهاي، پیمانکاري و طرح و اجرا، طراحی سیستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه کالا و بدون هرگونه تبلیغ برندخارجی، مشمول پرداخت به صورت ریالی است. در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه به صورت 30درصد ارزي و 70درصد ریالی خواهد بود.
مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثال هم که با تبلیغ تومان شرکتهاي داخلی و خارجی منتشر میشوند، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی است. بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکتهاي خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات (از طریق نصب بنر ،پخش فیلم و توزیع سی دي،کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ….) ممنوع است.معرفی خدمات پس از فروش کالاهاي خارجی براي رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوط) و با رعایت عدم ارائه کالا و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه به صورت 30 درصد ارزي و 70درصد ریالی است.

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

هزینه مشارکت در نمایشگاه براي تولیدکنندگان ایرانی که محصولات با برندهاي خارجی تولید میکنند، چنانچه داراي پروانه ساخت و بهرهبرداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت باشند به صورت ریالی محاسبه میشود.
مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کالا، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی است و در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه به صورت100 درصد ارزي خواهد بود.
نمایش کالایی که مستقیما در خارج از کشور تولید شده مشمول پرداخت هزینه به صورت ارزي است.
 تبلیغ واردات کالا به هر نحو و عرضه بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کالا و یا شرکت هاي خارجی، مشمول پرداخت
هزینه به صورت ارزي است.
تبلیغ نمایندگی انحصاري و یا رسمی شرکت هاي خارجی مشمول پرداخت هزینه به صورت ارزي است.
 شرکت هاي تولیدي بازرگانی ایرانی که به منظور تولید و نمایش کالاهاي تولید داخل و نیز کالاهاي خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند باید کالا یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضایی کاملا متمایز و در متراژتفکیک شده (با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ (12متر مربع) عرضه نمایند. درغیر این صورت کل فضاي غرفه به صورت ارزي محاسبه خواهد شد.
تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات (VIP (مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزي عینا محاسبه و دریافت خواهد شد.
پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزي -ریالی با همراهی مجري نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء مجري رسیده است اعلام و مجري و متعاقب آن مشارکت کننده موظف به پرداخت وجه مربوطه است. بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاري استمرار خواهد داشت.

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

 

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

کالاهايي که با مشخصات مندرج در بند فوق تحت ليسانس يا محصول مشترک کشورهاي خارجي ، در داخل کشور يا مناطق آزاد تجاري توليد و با نام ايراني ارائه مي گردند ايراني محسوب شده و هزينه ها به صورت ريالي دريافت خواهد شد . ليكن در صورتي كه با مارک خارجي تبليغ گردند هزينه هاي مربوطه به صورت 70 درصد ريالي و 30 درصد ارزي محاسبه می شود.در صورتي كه نمايش كالا با برند يا نام ايراني که توسط واحد توليدي صنعتي داراي پروانه بهره برداري و گواهي فعاليت صنعتي، كارت شناسايي كارگاه معتبر و يا واحد توليدي صنفي ي پروانه صنفي توليدي در داخل کشور يا مناطق آزاد تجاري يا ويژه اقتصادي توليد مي گردد صورت پذيرد كالا ايراني محسوب و هزينه ها به صورت ريالي دريافت مي گردد. ارائه مدارک معتبر در اين خصوص ضروري است.

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

 

کالاهايي که با مارک خارجي ثبت شده و براساس سرمايه گذاري مشترک شرکت هاي ايراني و خارجي در ايران توليد مي گردد و داراي مجوزهاي مربوطه از وزارت امور اقتصادي و دارائي و مصوبه هيأت دولت مي باشند، مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي خواهند بود.

نمايش نمونه کالاي خارجي به منظور معرفي کالاي توليد داخل، توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط، درصورت تجميع نمونه کالا در حداقل فضا (به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاريابي آن، مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد. در اين حالت بايد مارك كالاي خارجي پوشانده شود.

عرضه هرگونه كالاي خارجي و تبليغ واردات کالا به هر نحو و يا حتي نمايش پوستر، بروشور، کاتالوگ ، فيلم يا عكس کالا يا شرکت خارجي و بطور كلي هرگونه تبليغ براي كالاي خارجي صرفنظر از نحوه ورود آن به كشور و حتي در صورتيكه شركت عرضه كننده كالا ايراني باشد، خارجي محسوب شده و هزينه غرفه كلاً بصورت ارزي محاسبه مي شود.

درج هرگونه نام يا لوگوي خارجي در داخل بروشور، کاتالوگ کالا ، کارت ويزيت شرکت يا ساير اقلام چاپي و همچنين اشاره به اين نکته که در توليد بخشي از کالا از مواد اوليه يا قطعات خارجي استفاده شده ، حتي در صورتي که کالا يا خدمات معرفي شده در غرفه تمامي ويژگي هاي غرفه ريالي را دارا باشد موجب خواهد شد که حداقل بخشي از فضاي غرفه ارزي محاسبه گردد. لذا مقتضي است کاتالوگ ، بروشور و يا ساير اقلام تبليغاتي خود را که قصد عرضه در نمايشگاه داريد، پيش از تکثيروآماده سازي به مديريت نمايشگاه ارائه و تأييديه وي را دريافت نماييد، درغير اين صورت مسئوليتي متوجه برگزار کننده نخواهد بود.

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

وجود هرگونه آرم، مارک، برچسب و مشابه آنها برروي کالا يا دستگاه ها که نشان دهنده ساخت دستگاه يا قطعاتي از آن در خارج از کشور باشد، موجب ارزي شدن مبناي محاسبه غرفه خواهد بود. ضمناً چنانچه هيچگونه مارکي برروي دستگاه يا کالا وجود نداشته باشد، بايد مدارک مستند مبني بر توليد داخل بودن کالا يا دستگاه ارائه شود در غير اين صورت کالاي مربوطه خارجي محسوب مي شود.

تبليغ نمايندگي انحصاري و رسمي شركت هاي خارجي به هرصورت مشمول پرداخت هزينه ها به صورت ارزي مي باشد . ضمناً شركت هايي كه نمايندگي انحصاري يك يا چند شركت خارجي را عهده دار مي باشند بايد گواهي نمايندگي خود را كه به تأييد شركت خارجي اصلي رسيده است به هنگام ثبت نام به برگزاركننده ارائه دهند، در غير اينصورت و در صورت ارائه همان كالا توسط شركت هاي ديگر اعتراضي از سوي شركت نماينده پذيرفته نخواهد بود. 

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

مشارکت شرکت هاي عرضه کننده خدمات مشاوره اي، پيمانکاري طرح و اجرا، طراحي سيستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه کالا و يا هرگونه تبليغ برند خارجي، مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد. درغير اين صورت مشمول پرداخت هزينه به صورت 30 درصد ارزي و 70 درصد ريالي خواهد بود.

مشارکت آژانس هاي مسافرتي و گردشگري درصورت عدم تبليغ نمايندگي خارجي، مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد.

مشارکت نشريات داخلي اعم از روزنامه ، مجله ، بولتن ، ويژه نامه ، آگهي نامه ، و امثالهم که با تبليغ توأمان شرکتهاي داخلي و خارجي منتشر مي گردند ، مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد . بديهي است تبليغ برند يا نمايندگي خارجي شرکت هاي خارجي در غرفه تخصيص يافته به نشريات (از طريق نصب بنر، پخش فيلم ، توزيع سي دي، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجي و …) ممنوع مي باشد.

معرفي خلاقيت هاي فني و نرم افزاري (اتوماسيون) درصورت عدم تبليغ شركت هاي خارجي (به صورت پوستر، بروشور و يا كالا) به صورت ريالي محاسبه مي شود.

محصولات خارجي وارد شده در کشور به صورت فله که پس از بسته بندي و يا مخلوط با کالاي ايراني (با نام يا برند ايراني و با درج يا عدم درج تحت ليسانس)، توسط مشارکت کننده داخلي به نمايش گذاشته مي شود، به ميزان فضاي اشغال شده مشمول پرداخت هزينه به صورت 70 درصد ارزي و 30 درصد ريالي مي باشد.

در صورتي كه جهت معرفي كالا يا نوع فعاليت شركت توليدي داخلي ، نياز به استفاده از ماشين آلات يا دستگاه خاص خارجي صرفاً بعنوان ابزار كار وجود داشته باشد چنانچه مارك دستگاه خارجي پوشانده شده و قابل رؤيت نباشد و هدف تبليغ مارك شركت خارجي نباشد ، هزينه مشاركت ريالي محاسبه ميشود.

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

 

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

شرکت هاي توليدي بازرگاني ايراني که به منظور نمايش کالاي توليد داخل و نيز کالاي خارجي به ارائه توأمان کالاي ايراني و خارجي مي پردازند، مي بايد کالاها يا خدمات مربوط به بخش خارجي را در فضايي کاملاً متمايز و در متراژ تفکيک شده (با ابعاد استاندارد و عمق 3 متر) از بخش داخلي و با رعايت حداقل متراژ 12 مترمربع عرضه نمايند . بدين منظور ضروري است که بين اين دو قسمت بوسيله جداکننده کاملاً مشخص نظير پانل ، زنجير، ديواره و چيزي مشابه آنها يک مرزبندي مشهود و واضح انجام پذيرد تا امکان تعيين دقيق متراژ هر قسمت فراهم باشد . درغير اين صورت کل فضاي غرفه به صورت ارزي محاسبه خواهد شد و فقط نظر کميته ارزي ريالي ملاک تعيين متراژ ارزي در اينگونه غرفه ها خواهد بود.

متراژ دفتر يا محل پذيرايي(VIP) در غرفه هاي ارزي يا بخش ارزي غرفه هاي ارزي ريالي ، بصورت ارزي محاسبه مي شود.

چنانچه نمايش كالا توسط واحد توليدي داخلي (با ارائه مدارك كافي) انجام مي شود درصورتيكه قسمتي از كالا يا مواد اوليه آن خارجي باشد ولي اصل كالا با مارك ايراني معرفي و تبليغ شود (مونتاژ) به شرط عدم تبليغ براي قسمت هاي خارجي، كالا ايراني محسوب شده و هزينه ها بصورت ريالي دريافت مي گردد. ليكن درصورت نمايش يا تبليغ قطعات خارجي آن كالا به طور منفصل بصورت ارزي محاسبه خواهد شد.

معرفي خدمات پس از فروش كالاهاي خارجي توسط نمايندگان مجاز داخلي (با ارائه پروانه صنفي و معرفي نامه كتبي از شركت مربوطه) مشروط بر عدم نمايش کالا يا قطعات منفصله شرکت خارجي در داخل غرفه، مشمول پرداخت هزينه به صورت 30% ارزي و 70% ريالي مي باشد. بديهي است نمايش كالا و قطعات منفصل مربوطه در اينگونه غرفه ها ممنوع مي باشد.

پس از افتتاح نمايشگاه و در ايام برپايي آن، تمامي غرفه هاي داخلي از سوي کميته ارزي ريالي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران به منظور رعايت ضوابط ارزي و ريالي مورد بازديد قرار خواهد گرفت. در صورتيكه کميته مذكور، هرگونه موردي را مبني بر انجام تبليغات خارجي و يا عرضه كالاهاي خارجي در غرف داخلي گزارش نمايد، شركت مربوطه اكيداً موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزي غرفه خود بر اساس گزارش کميته فوق الذكر و انجام تسويه حساب كامل تا قبل از پايان نمايشگاه مي باشد.

كليه شركت كنندگاني كه با اطلاع از مقررات ذكر شده فوق در بخش داخلي شركت نموده و هزينه غرفه خود را به صورت ريالي يا ارزي ـ ريالي پرداخت مي نمايند ملزم به تكميل و مهر و امضاء تعهدنامه ارزي مي باشند. باتوجه به اينكه ضوابط مشاركت ارزي و ريالي شركت كنندگان محترم در اين مقررات به تفصيل ذكر شده است، عدم رعايت آنها قابل توجيه نبوده و ذكر آگاهي نداشتن از اين موضوع قابل پذيرش نمي باشد.

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

 

جایگاه غرفه سازی در ایران

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

معرفی کامل غرفه ارزی و غرفه ریالی و تفاوت های آن ها

در لحظه اول، به کار بردن دو صفت ارزی و ریالی برای واژه غرفه، کمی مبهم و عجیب به نظر می رسد. از آن گذشته سوالی که بلافاصله به ذهن شنونده می رسد، این است که تفاوت غرفه ارزی و ریالی در چیست و چه پارامتر هایی سبب تمایز این دو مدل غرفه می شود. اگر سوالاتی از این دست ذهن شما را نیز به خود مشغول کرده است، در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا به پاسخ تمامی آن ها برسید.

 غرفه نمایشگاهی ارزی

پیش از شروع به هر توضیحی، باید بدانید که محل برگزاری نمایشگاه هر دوی این غرفه ها یکسان است؛ بنابراین تفاوتی در نوع مکان و زمانی که نمایشگاه برگزار می شود، ندارند. اما تفاوت در نوع کسب و کار و حیطه کاری است که در نوع غرفه نیز تفاوت ایجاد می کند. مدیران بیزنسی که نمایندگی یک شرکت خارجی را دارند و یا محصولات وارداتی را به فروش می رسانند، ملزم به اجاره غرفه ارزی هستند. یعنی اینکه صاحبان این کسب و کار ها، تمامی هزینه های مربوط به غرفه شان را باید به صورت لرز (و نه ریال) پرداخت نمایند. 

البته همه ما می دانیم که حفظ منافع مالی و اقتصادی، اولویت اول یک مدیر کسب و کار است. اما در این مورد به خصوص باید بگوییم که چون شما نماینده یک شرکت خارجی هستید و محصولی را به فروش می رسانید که پروانه تولید آن در داخل کشور صادر نشده است، می بایست هزینه های غرفه را به شکل ارز کشور تولید کننده یا معادل ریالی آن را بپردازید. 

خیر؛ فرض کنید که شما در یک نمایشگاه مربوط به نفت و مشتقات آن شرکت نموده اید؛ هزینه ای که بابت اجاره غرفه از شما دریافت می کنند، مبلغی بالغ بر 500 یورو برای هر متر مربع است. اما در یک نمایشگاه دیگر (مثلا در نمایشگاه فروش موتور سیکلت های خارجی) که گرید پایین تری دارد، هزینه اجاره غرفه برای هر متر مربع، مبلغ 250 یورو است. 

پاسخ بله است. هر بیزنسی که قصد شرکت در نمایشگاه در یک کشور خارجی داشته باشد، باید هزینه ها را به پول واحد در کشور مقصد پرداخت نماید. برای مثال اگر یک شرکت ایرانی قصد حضور در یک نمایشگاه در کشور امارات را داشته باشد، باید غرفه ارزی اجاره کند و مبلغ را به پول واحد در این کشور پرداخت نماید. 

««نمونه کار های شرکت خط سبز معماری »»

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 

 

با توجه به اینکه واحد پول رایج در مملکت ما از ارزش پایینی نسبت به ارز های دیگر برخوردار است، شرکت های خارجی که قصد حضور در نمایشگاه های ایران را دارند، باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت های داخلی پرداخت کنند. البته وجه پرداختی را باید به ریال چنج کنند.

هر مارکتی که جنس خارجی را به معرض فروش می گذارد یا خدمات یک شرکت خارجی را تبلیغ می کند، نماینده آن ها به حساب می آید و باید هزینه اجاره غرفه را به صورت ارز کشور خارجی پرداخت کند. البته هیچ جای نگرانی نیست؛ چرا که شما به عنوان نماینده خارجی این شرکت در داخل ایران، می توانید تمامی هزینه ها را از شرکت مادر در خارج از کشور دریافت کنید و تنها هزینه های غرفه سازی و تجهیز آن به عهده شما خواهد بوود که البته در این مورد نیز می توانید با شرکای خارجی خود به تفاهم برسید.

خیر. شما می توانید با یک شرکت دکوراسیون داخلی که در زمینه غرفه سازی و تجهیز غرفه ها فعالیت دارد قرارداد ببندید و هزینه را به صورت ریالی پرداخت کنید. این کار سبب می شود تا در هزینه های شما به شکل قابل توجهی صرفه جویی گردد. برای قرارداد با چنین شرکتی، ما گروه غرفه سازی آفنداک را به شما پیشنهاد می کنیم که تجربه زیادی در زمینه غرفه سازی، تجهیز غرفه، اجاره مبلمان، میز و صندلی و طراحی فضای غرفه های نمایشگاه تجاری دارد. 

وقتی قصد آن را دارید که محصولات یا خدمات یک شرکت خارجی را تبلیغ کنید، ناگزیرید که غرفه را به صورت ارزی اجاره کنید. اما در این میان یک راه حل وجود دارد که به شما کمک می کند هم فضای زیادی را اجاره کنید و هم هزینه خود را پایین بیاورید. روش پیشنهادی ما این است که شما حداقل فضای مجاز برای غرفه ارزی را اجاره کنید (مثلا 12 متر) و کلیه محصولات و بروشور های مربوط با خدمات را در این قسمت قرار دهید. سپس، الباقی فضایی را که نیاز دارید به صورت ریالی اجاره کنید و این دو محدوده را با یک نیم دیوار از هم جدا سازید. 
حالا می توانید در قسمت غرفه ریالی خود، میزبان مشتریان و بازدید کنندگانی باشید که مایل به دریافت توضیحات شفاهی و گپ و گفتی راجع به محصولات و خدمات ارائه شده توسط شما هستند. پس از انجام مذاکرات در غرفه ریالی، برای نشان دادن محصولات و تحویل کاتالوگ ها، آن ها را به غرفه ارزی هدایت کنید و یا اینکه موارد اهدایی را به هنگام خرئج به آن ها تحویل دهید. به طور مثال می توانید ۱۲ متر غرفه ارزی داشته باشید  و ۱۲۰ متر باقی را به صورت ریالی اجاره کنید. تنها هزینه ای که باید به صورت ارزی پرداخت کنید، هزینه همان 12 متر است و الباقی فضا با نرخ ریال محاسبه می گردد.
 
 
دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی
 
 

 غرفه نمایشگاهی ریالی

زمانی که شما یک بیزنس داخلی هستید و برای فروش محصولات یا خدمات خود، پروانه تولید داخل را دارید، می توانید غرفه ریالی اجاره نمایید. بنابراین تفاوت عمده شما با یک شرکت خارجی در نمایشگاه، میزان اجاره بهایی است که برای دخل و تصرف غرفه برای مدت زمانی مشخص می پردازید. همچنین هزینه خدماتی مانند غرفه سازی، تجهیز غرفه با مبلمان و طراحی آن نیز با واحد پول رایج در مملکت که همان ریال است، امکان پذیر می باشد. به طور کلی، تمامی شرکت هایی که پروانه فعالیت شان در داخل ایران ثبت شده است، می تواندد غرفه مورد نظر خود را به صورت ریالی اجاره کنند.

 تفاوت غرفه ارزی و غرفه ریالی به لحاظ قیمت

هزینه اجاره غرفه ارزی برای شرکت های خارجی در نمایشگاه های درجه یک ایران، از 250 یورو تا مبلغ 600 یورو (به ازای هر متر مربع) متغیر است. اما هزینه اجاره غرفه ریالی برای شرکت های داخلی و برای حضور در نمایشگاه های درجه یک داخلی، چیزی حدود 250 هزار تومان (به ازای هر متر مربع) است.

 

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه های ارزی و ریالی غرفه سازی

 لینک اینستاگرام شرکت غرفه سازی خط سبز معماری

غرفه سازی نمایشگاهی در تهران

شرکت غرفه سازی در تهران

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی در تهران ? غرفه سازی نمایشگاه در تهران ?

لیست غرفه سازان دارای گرید

لیست شرکت های غرفه سازی نمایشگاهی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت معماری خط سبز

WE ARE CREATIVE AGENCY

چرا غرفه سازی و غرفه آرایی  در فرآیند برگزاری نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ باید عنوان نمود اگر غرفه ای به درستی و كامل طراحی و اجرا شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه میتوانـد پیـام غرفـه دار و یا شركت را با تاثیرگـذاری قوی به مخاطبِ مورد نظر برساند و با توجه به زمان محدود بازدیدكننده از غرفه (5 الی 20 دقیقه ) بتواند تاثیر گذاری ماندگار در یك موقعیت رقابتی بوجود بیاورد.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟