Des Green Line

شرکت غرفه سازی در تهران

خلاقیت و هنر بهتر زیستن در فضا و زمانِ محدود، می تواند اولین ایده جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی باشد. فضای نمایشگاهی جایی است كه در آن نمایش نوآوری، خلاقیت تكنولوژی و فناوری جدید،و تجارت و رقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میكند.

Design and construction

از طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

پخش ویدیو

شرکت معماری خط سبز

WE ARE CREATIVE AGENCY

چرا غرفه سازی و غرفه آرایی  در فرآیند برگزاری نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ باید عنوان نمود اگر غرفه ای به درستی و كامل طراحی و اجرا شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه میتوانـد پیـام غرفـه دار و یا شركت را با تاثیرگـذاری قوی به مخاطبِ مورد نظر برساند و با توجه به زمان محدود بازدیدكننده از غرفه (5 الی 20 دقیقه ) بتواند تاثیر گذاری ماندگار در یك موقعیت رقابتی بوجود بیاورد.

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی در تهران

ساخت غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی در تهران

غرفه سازی نمایشگاهی با کیفیت و قیمت مناسب غرفه نمایشگاهی اقتصادی طراحی غرفه های شرکت ساخت غرفه نمایشگاهی در تهران غرفه سازی نمایشگاه بین المللی تهران